یک بار در طول سال به جاهای جدیدی بروید که پیش از آن نرفته اید.