سایر خدمات در هند

ویزای الکترونیکی هند

تعداد: 700,000 تومان
5

مدارک مورد نیاز ویزای الکترونیکی هند 

اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار 
عکس 5*5 رنگی زمینه سفید
تکمیل فرم مشخصات فردی
کپی از تمام صفحات شناسنامه 
آدرس کامل، تلفن و کدپستی مسافر
درصورت سفر قبلی مسافر به هند ارائه ویزا قبلی ضروری می باشد.